ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์

ดาวน์โหลดท้ายนี้