ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

โรงพยาบาลเสลภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย - กำหนดยื่นซองสอบราคา 20 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ท้ายนี้

งานพัสดุ