ผู้บริจาค

คุณประวัติ-คุณเต็มดวง คชมิตร

บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559