ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มฯ)

เรียน บริษัทฯ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้จ่าหน่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ ตามไฟล์แนบท้ายนี้