ข่าวกิจกรรม

รับใบเกียรติบัตร(D - RTI) ระดับเขต ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น (ผลงานระดับดีเยี่ยม (Advanced) 4 ปีซ้อน)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเสลภูมิ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมินรับรองผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D - RTI) ระดับเขต ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น (ผลงานระดับดีเยี่ยม (Advanced) 4 ปีซ้อน) จากนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมออคิด บอลลูน 1 จังหวัดขอนแก่น
ภาพ : นายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บรรณาธิการ : นางภัควิภา พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์