หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คลัง KM
 
 
08/02/2559 09:16:24
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง โดย นางยุพดี ยิ่งคำแหง และคุณณัฐพัชร์ มะธิปิไข      
08/02/2559 09:14:46
นวด+แผ่นประคบสมุนไพร งานแพทย์แผนไทย
นำเสนองานวิจัย R2R งานแพทย์แผนไทย โดย นางเจียมจิตต์ ธุระกิจ วันที่ 20 มกราคม 2559     
08/02/2559 09:11:33
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำ R2R
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำ R2R รุ่นที่ 3 บรรยายโดย ภญ.พัชริยา โทนหงษา และ ทพ.สุรศักดิ์ โกมาลย์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559      
08/02/2559 09:08:27
การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข
การเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยคุณชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ เดือนธันวาคม 2558      
25/12/2558 10:53:14
นโยบายบริหารจัดการกำลังคน ของกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายบริหารจัดการกำลังคน ของกระทรวงสาธารณสุข     
25/12/2558 10:52:23
การดำเนินการปรับระบบการดูแลโรคเรื้อรัง
การดำเนินการปรับระบบการดูแลโรคเรื้อรัง
โดย นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ 1 พ.ย. 2558     
25/12/2558 10:51:17
การนิเทศทางการพยาบาล
การนิเทศทางการพยาบาล
โดยคุณชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ
กลุ่มการพยาบาล     
25/12/2558 10:50:06
แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม      
25/12/2558 10:49:12
ความก้าวหน้าทางการพยาบาล
ความก้าวหน้าทางการพยาบาล
โดยคุณลัดดา ระกิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผ่าตัด     
15/12/2558 11:03:28
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
นำเสนอโดยคุณชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8