ข่าวกิจกรรม

รับใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด นางวารี โฆษิต พยาบาลวิชาชีพ, นายเกียรติยศ กลางท่าไคร้ นักวิชาการทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ และนายสุทิน ศรีโมรา พนักงานขับรถยนต์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2564
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนทีมเข้าปฏิบัติงานในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ทีม คือ ทีมปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย การตรวจคัดกรองเชิงรุก และการสอบสวนควบคุมโรค