ข่าวประสัมพันธ์

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สําหรับการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข)

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สําหรับการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข) โรงพยาบาลเสลภูมิ