ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดประจำปี

ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ดูสภาพพัสดุ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2565 วันและเวลาราชการ
- กำหนดวันขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้