ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [CT Scan]

ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [CT Scan]