ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์[CT Scan]

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [CT Scan] ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ