ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และทะเบียนรายการพัสดุเก่าชำรุดฯ