ข่าวกิจกรรม

ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ

วันที่ 18 เมษายน 2567 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติวิมล ชั้น 5 โดยมี นพ.สุชาติ โกมินทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลเสลภูมิ และ รพ.สต. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพและมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริการการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีมาตรฐาน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ และเข้าสู่ระบบการรักษาในระยะป่วยเริ่มแรก และสามารถเข้าถึงบริการการรักษาที่มีมาตรฐาน ลดการแพระกระจายเชื้อวัณโรคสู่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ส่งผลให้ในระยะยาวความชุกผู้ป่วยวัณโรคลดจำนวนลง