ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

จำนวน 6 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
6.พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา