ข่าวกิจกรรม

รับใบประกาศเกียรติบัตรคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2560

วันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาวสุริย์ ทอดภักดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ,นางบรรจง เวียงชนก เจ้าหน้าที่พยาบาล ,นางสาวฐิติมา โพธิศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร คนดีศรีสาธารณสุข และประกวดเรื่องเล่า ในเวทีการประชุมสัมมนาพัฒราคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560