ข่าวกิจกรรม

อบรมวิจัย ปี 2559

นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการวิชาการและวิจัย เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างงานวิชาการจากงานประจำ( R2R ) ซึ่งมีผู้เข้าอบรมกว่า 116 คน โดยได้รับเกียรติ ดร.สมหมาย คชนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการทำและอ่านผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จัดการอบรมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559