ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม

นวัตกรรม ขวดกวาดไข่วิ่งไล่ยุงลาย

นวัตกรรม ขวดกวาดไข่วิ่งไล่ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
โดย นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณเวียง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด