ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นางสาวณัฐวรรณ แพงศร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด