ข่าวกิจกรรม

มอบใบเกียรติคุณผู้ประกอบคุณงามความดีต่อสังคม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบคุณงามความดีต่อสังคมแก่บุคลากรโรงพยาบาลเสลภูมิ ตามโครงการธนาคารความดี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยชมรมคุณธรรมและจริยธรรมของโรงพยาบาลเสลภูมิ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการมุ่งมั่นทำความดีต่อไป โดยในครั้งนี้มีผู้ที่ประกอบคุณงามความดี และผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ดังนี้
1.พญ.ศิรประภา สิทธิสาร นายแพทย์ปฏิบัติการ
2.คุณพรพิไล ทองเอนก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
3.นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์ พนักงานเปล
และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ โดยได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 ท่านได้แก่
1.คุณกาญจน์วจี จตุเทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.คุณเนาวรัตน์ ภูมิบุญชู พยาบาลวิชาชำชำนาญการ

และผู้ได้รับโหวดให้เป็นสุภาพบุรุษศรีและสุภาพสตรีศรี รพ.เสลภูมิในเดือน มกราคม 2564
คือ
1.นายบุญมี ข่าขันมะลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2.นางรำไพ ลุนนากัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้