ข่าวประสัมพันธ์

การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563

เรียน ผู้สนใจ
โรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563 จำนวน 172 รายการ รวมจำนวนเงิน 18,400.00.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 0-4355-1-322-3 ต่อ 201