ITA : 2564

EB11 (ข้อ1) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รายงานผู้บริหารรับทราบ

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน