ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้