ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานจ้างเหมาบริการ/เหมาเช่าบริการและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงานจ้างเหมาบริการ/เหมาเช่าบริการและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565