ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565