ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานปรุบปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารของหน่วยซ่อมบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงานปรุบปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารของหน่วยซ่อมบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565