ข่าวประสัมพันธ์

ขอความร่วมมือค้นหาผู้สูงวัยฟันดี

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือในการค้นหาผู้สูงวัยฟันดีวัน 80 ปี และ 90 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนยกย่องผู้สูงวัยให้เป็นแบบอย่างของผู้ที่ดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีตลอดชีวิต รวมทั้งรณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ