กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ.2534

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พศ.2534