กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ 2565

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข