ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘:๓๐ น.- ๑๖:๐๐ น.
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาได้ท้ายนี้