ผู้บริจาค

ผู้บริจาคทรัพย์ ปี 2557-2559

ผู้บริจาคทรัพย์ สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสงฆ์มณเฑียร ปี 2557-2559