ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง "การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด"
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดท้ายนี้

จาก งานพัสดุ