ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบการยื่นซองสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๐

เอกสารบัญชีส่วนที่ 1 และ 2