ข่าวประสัมพันธ์

บัญชีรายการครุภัณฑ์ขายทอดตลาด

รายการครุภัณฑ์ที่ประกาศขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

จาก.. งานพัสดุ