ผู้บริจาค

คุณนพพร วงศ์เวไนย

คุณนพพร วงศ์เวไนย
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐