ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปแผนความต้องการครุภัณฑ์(ได้รับอนุมัติ)

ขอให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2560
(หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลังพัสดุกลางจะดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบต่อไป)
สอบถามเพิ่มเติมที่คุณ ชวลิต ปั้นสังข์ เบอร์ภายใน 410