ผู้บริจาค

คุณเด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์

คุณเด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์ คุณขวัญเรือน กัญจา สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และตกแต่งห้องพิเศษ 140,000 บาท