ผู้บริจาค

คุณแม่ไซงิ้ม แซ่อึ้ง

คุณแม่ไซงิ้ม แซ่อึ้ง –พันเอกสุริศร์ วีระนิติพงศ์ และบุตรหลาน 2,400,000 บาท
(ธุรกิจ โรงสีสมหมาย)