ผู้บริจาค

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 500,000 บาท