ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศการจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด

จำนวน 2 รายการ
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ1-2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ท้ายนี้