ผู้บริจาค

คุณสมชาย เนตรศาสตร์ และครอบครัว

คุณสมชาย เนตรศาสตร์ และครอบครัว
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559