ผู้บริจาค

คุณตาเดือน-คุณยายมาลาวรรณ มูลอำคา

บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 70,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558