ผู้บริจาค

คุณยายพรรณี นิ่มเวไนย์ พร้อมครอบครัว

บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 210,000 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559