ผู้บริจาค

คุณวิทยา-คุณสมปอง กาญจนวิลานนท์

บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 210,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558