ผู้บริจาค

คุณวารี พรหมชัยนันท์ พร้อมครอบครัว

บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559