ผู้บริจาค

พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 140,000 บาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561