ผู้บริจาค

คุณสมนึก-คุณวรวิชญ์ อ่อนนุช

บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559