ผู้บริจาค

30. คุณวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์-จนท.สสอ.เสลภูมิและชมรม อสม.เสลภูมิ

คุณวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์-จนท.สสอ.เสลภูมิและชมรม อสม.เสลภูมิ บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560