ผู้บริจาค

พระครูอุดมวิจารณ์ (หลวงตาแล) และ ญาติธรรม

บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 445,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560