ผู้บริจาค

รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ

คุณพ่อกันหา -คุณแม่สาย -รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 140,000 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559