ผู้บริจาค

อาจารย์เอนก -อาจารย์สำอางค์ อนันตภูมิ

บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559